VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

1. Képzőszerv: LELE AUTÓ KFT
2. Cég formája: KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
3. Cégjegyzék szám: 06-09-017798
4. Iskolavezető neve, elérhetősége: Lele Attila, száma:10858 (1112/1994)
email.: leleautosiskola@gmail.com
tel.: 06-30-9457-111
5. Ügyfélfogadás címe: 6724 Szeged, Üstökös u.8/c
ideje: Hétfőtől – Csütörtökig 12h-14h;
tel.: +36-62-325-229
6. Telephely címe: 6724 Szeged, Üstökös u. 8/c, +36-62-325-229
Járműkezelés,(Rutin) tanpálya: Szeged, Etelka sori tanpálya
Forgalmi okt. váltási helye: ügyfélfogadó: (6724 Szeged, Üstökös u.8/c), ill. igény szerint a tanulóval egyeztetve

BEISKOLÁZÁS

A beiskolázás személyi feltételeit a 24/2005 (IV. 21.) GKM rendelet szabályozza. Ennek értelmében:

 • tanfolyamra csak az vehető fel, aki a kategóriának megfelelő életkort betöltötte, vagy legfeljebb ennél fél évvel fiatalabb, ill. a kombinált kategória esetében: ha már nem kezdő vezető!
 • aki megfelel a közlekedésbiztonsági, egészségügyi vagy pályaalkalmassági feltételeknek
 • aki az általános iskolai tanulmányait igazoltan befejezte,
 • egészségügyi alkalmasságát orvosi igazolással vagy jogosítványával igazolja, mely „C” „CE” és „D” kategóriák esetén Eü-2 csoportnak, „B” kategória esetén Eü-1 csoportnak felel meg,
 • ezt az illetékes szak- vagy háziorvos állíthatja ki.
 • A beiskolázás kizárólag az ügyfélfogadóban lehetséges, 18 éven aluliaknak szülői hozzájárulással
A személyi előfeltételek igazolása után nyomtatott betűvel, személyi igazolványa (és jogosítványa) alapján töltse ki a jelentkezési lapot, mely alapján elkészítjük elektronikus jelentkezési adatlapját!

TANFOLYAMOK

 • Az elméleti tanfolyamok időpontjáról ügyfélfogadónkban kap tájékoztatást, ill. a tanfolyam kezdéskor minden tanuló részletes óratervet kap, melyen feltüntetjük az egyes foglalkozások helyét, időpontját és az adott oktatási foglalkozás tematikáját.
 • az elméleti órák pótlására az elméleti oktatóval és az iskolavezetővel történő egyeztetés után, meghatározott időpontban kerülhet sor. Ez nem díjköteles.
 • az elméleti képzés részét képezi a számítógépes vizsgaprogram gyakorlása, mely ügyfélfogadási időben díjtalanul rendelkezésre áll.
 • A tanfolyamokon a megjelenés kötelező!

Hiányzás, pótórák:

 • Hiányzás esetén a tanfolyamot leigazolni nem áll módunkban, csak pótfoglalkozás elvégzése után, melyet külön igazolni kell.
 • A kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat a gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesíteni kell.
 • Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell. Az elméleti és a gyakorlati képzés esetében is az oktatóval kell szóban egyeztetni a pótóra időpontját. Amennyiben a pótóráról is hiányzik a tanuló, azt ismét pótolni kell.
 • Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél. Az elméleti tanfolyamon pótlása lehet egy külön egyeztetett óra vagy egy másik tanfolyamba való becsatlakozás az adott témakörben.
 • A tanfolyamokon a megjelenés kötelező!

Elméleti tanfolyamok óraszámai és tartalmuk
Kategóriák B C D CE
(Minimális életkor) (17) (21) (24) (21)
Közlekedési ism. 18 20 8 4
Vezetéselmélet 6 12 6 4
Szerk. üz. Ism. 4 20 6 4
Munkavédelem - 12 - -
Összesen 28 64 20 16
Díj (Ft) 34.990 39.990 39.990 39.990

Egyéb költség lehet:

orvosi alkalmassági vizsgálat díja, amely EÜ1 esetén 10 évig, EÜ2 esetén 5 évig érvényes, mindkettő költsége 7200 Ft. A képzést követően a vezetői engedély kiváltásának Okmányirodai illeték-költsége 4000 Ft.

Tanfolyamok helye:

 • A foglalkozások általában 16 órakor kezdődnek és 2x2 db 90 perces összevont tanórát tartalmaznak – 10 perces szünettel. Időpont változtatása a tanfolyami hallgatók igénye szerint.
 • Konzultációs foglalkozásokra lehetőséget biztosítunk.
 • Az elvégzett elméleti tanfolyamot kezdetétől legfeljebb 9 hónappal elméleti vizsgán kell részt venni, különben a tanuló köteles megismételni az elméleti tanfolyamot.

Mentesítések köre:

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a KAV engedélyezi.

 • Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések
 • Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” - Bármely egyetemen, főiskolán szerzett
  • gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
  • gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
  • gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;
  • szakirányú műszaki oktatói oklevél.
 • A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
  • harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;
  • katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
  • gépjármű technikus tiszti képesítés;
  • harcjármű üzemeltetői üzemmérnök
 • Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
 • Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)
  • közúti járműgépész;
  • közlekedésgépész;
  • gépjármű-technikai;
  • gépjárműüzemi;
  • mezőgazdasági gépész;
  • mezőgazdasági gépjavító;
  • építőgépész;
  • gépjárművezető és -karbantartó.
 • Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány
  • autószerelő;
  • anyagmozgatógép-szerelő;
  • építőgép-szerelő;
  • mezőgazdasági gépszerelő;
  • gépjárművezető és -karbantartó;
  • mezőgazdasági gépész;
  • fakitermelési gépkezelő;
  • állattartó telepi gépész;
  • kertészeti gépész;
  • növénytermesztő gépész;
  • erdőgazdasági gépész;
  • mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
  • mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.
 • A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

  A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.
  Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén - az egyéb feltételek teljesülése mellett - a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.
  A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

 • A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

  A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

 • Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból
 • Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés
  • munkavédelmi szakmérnöki oklevél;
  • munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;
  • felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;
  • munkavédelmi technikusi oklevél;
  • középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.
  • A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem,
  • tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

Egyéb mentesítések

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
 • továbbá minden olyan vizsgázó, aki:
  • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
  • 1984. január 1-je után:
   • bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
   • „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
   • „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

 • Közlekedési ismeretek tantárgy alól mentesítés nincs.

A végzettséget - hitelt érdemlő módon - igazolnia kell. Vizsga alóli mentességet, a végzettséget igazoló dokumentum bemutatása után csak az illetékes KAV adhat! Vizsgatárgy alóli mentesítés, csak az első elméleti vizsga előtt kérhető!

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsga számítógép igénybevételével:

 • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették és ezt bizonyítani tudja,
 • közbiztonsági, egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek megfelel,
 • iskolai végzettségét az előzőekben feltüntetett módon igazolni tudja,
 • utánképzési kötelezettsége legalább 2 évvel korábban keletkezett, és azt már teljesítette,
 • a kategóriának megfelelő életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

Írásban (szóban) – tolmács (jeltolmács) közreműködésével - tehet elméleti vizsgát, aki:

 • a magyar nyelvet nem kellően érti,
 • egészségi állapota miatt írásra vagy olvasásra igazoltan képtelen.

A szóbeli vizsga díja: 10.000 Ft vizsgatárgyanként.

Elsősegély-nyújtó vizsga:

A tanulónak a Vöröskereszt által szervezett elsősegély-nyújtó vizsgán kell részt venni. melynek díja: 15.500Ft. Az erről esetleges felmentést adó bizonyítvány másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Vöröskereszt Szegeden a Tisza Lajos krt. 11 szám alatt található.

Gyakorlati oktatás:

A gyakorlati oktatás – az összes elméleti vizsga sikeres befejezése után - a tanuló jelentkezésével, tandíjfizetésével, oktatóválasztás utáni megbeszéléssel, időegyeztetéssel kezdődik.

Az autók típusai
„B” kat.: Audi A3 1.6 TDI dízel
Audi A3 1.9 TDI dízel
Chevrolet Cruze 2.0 D dízel
Toyota CHR 1.2 turbo benzin
BMW 318 i 2.0 benzin
Volvo V50 1.6 dízel
Skoda Fabia 1.2 benzin
„C” kat.: RENAULT MIDLUM 210.12
„D” kat.: NEOPLAN
„CE” kat.: RENAULT MIDLUM 210.12 + NEHÉZPÓT
 • A gyakorlati órák időtartama 50 perc, melyből 2 db összevonható
 • A gyakorlati oktatás folyamán a tanuló és az oktató folyamatosan egyezteti vezetési időpontját és találkozásuk helyét.
 • Késés esetén bármely fél 20 percet köteles várni a másikra.
 • Vezetési órát lemondani a vezetés előtt legalább 48 órával lehet, hogy az oktató esetleg munkaidejét fel tudja tölteni más tanulóval.
 • Műszaki hiba esetén a megkezdett óra semmisnek számít és az oktató a foglalkozást díjmentesen megismételni köteles.
 • a kötelező óraszámon túli órák ára, megegyezik az adott jármű mindenkori óradíjával.
 • Iskolánknak a képzéshez és a vizsgához a tanuló által biztosított járművet nem áll módjában elfogadni
 • A képzés ideje alatt a járművekben a szakoktató, a tanuló valamint az iskolavezető beleegyezésével harmadik személy is tartózkodhat, ez alól kivétel a „C” ill. a „C+E” kategóriás képzés
Kötelező óraszámok (kilóméterek) és díjaik:
Kategóriák B C CE CD BD
Járműkezelés, rutin 9 4 4 4 4
Forgalom városi 14 6 4 14 20
országúti 4 4 4 6 10
éjszakai 2 2 - - 2
hegyi - - - - 2
vizsga 1 1 1 2 2
összesen 30 (580 km) 17 (300 km) 13 (250 km) 26 (550 km) 38 (850 km)
ÓRADÍJAK: 8000 - 10000 Ft 15000 Ft 16000 Ft 20000 Ft 20000 Ft
Vizsgadíjak:
Kategóriák B C CE D
Kresz 4600 Ft 10500 Ft 10500 Ft 10500 Ft
Szerk.üz. - 10500 Ft 10500 Ft -
Munkavédelem - 10500 Ft - -
Rutin - 9700 Ft 9700 Ft 9700 Ft
Forgalom 11000 Ft 24000 Ft 24000 Ft 27800 Ft
Összesen: 15600 Ft 65200 Ft 54700 Ft 48000 Ft

Országúti vezetés általában Szeged- Budapest –Szeged, hegyi vezetés („C”,”CE”,”D”) Bátaszék-Bonyhád-Bátaszék útvonalon végezzük 2 tanuló részvételével. Időpontot előzetesen egyeztetik a tanulók és az oktatók.

Gyakorlati vizsga:

Járművezetési vizsgára csak az bocsátható, aki: Forgalmi vizsga „C”, „CE” és „D” kategória esetén csak sikeres rutin vizsga (és Bü. vizsga) után tehető!

 • a „B” kategóriára vonatkozó 17, „C” és „CE” kat. 21, „D” kat. 24 évét betöltötte
 • elméleti vizsgája(i) sikeres(ek)
 • a gyakorlati oktatás minimálisan kötelező óráit levezette
Az ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követően a tanuló a következő forgalmi vizsgáját megelőzően PAV IV (rendkívüli) vizsgálat elvégzésére kötelezett.

A vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni! Ennek leteltét követően a már meglévő sikeres vizsgák is törlődnek, csak új tanfolyam kezdésével realizálható a jogosítvány megszerzése.

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását:

 • legkésőbb a vizsga napját megelőző 5. napon a KAV (Szeged, Kereskedő köz 5A-5B.) személyesen vagy írásban bejelenti, vagy
 • ha a mulasztás önhibáján kívül következett be és ennek tényét igazolja.

Engedélyező hatóság:

Építési és Közlekedési Minisztérium
Levelezési cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50
email: info@ekm.gov.hu

A képzés szakfelügyeletét ellátja:

KAV Nonoprofit KFT
Címe: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3A-5A. Tel.: +36-62-681-616

 • A jelölt (tanuló) kívánságára tanulmányait más képzőszervnél is folytathatja, kérését azonban személyesen kell bejelentenie és alá kell írnia a képzési igazolást, melyet az iskola 3 munkanapon belül köteles kiállítani és ezt a 18 éven aluliak esetében gondviselőnek is alá kell írnia.
 • A tanulóáthelyező igazolás kiadása nem tagadható meg.
 • A vizsgákra feltétlenül vigyék magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, a már meglévő vezetői engedélyüket és a vizsgaigazolást.
 • A vezetői engedély okmányirodai kiállításának előfeltétele – a tartózkodási engedéllyel rendelkezők esetében - a folyamatos, legalább 180 napos magyarországi tartózkodás.
 • A képzőszerv részletfizetési kedvezményt biztosít. A részletfizetés utolsó részletét a forgalmi vizsgáig ki kell egyenlíteni.
 • A tandíj és vizsgadíj befizetése készpénzben az irodánkban, és banki átutalással is lehetséges.
 • A képzőszerv vezetése kéri a jelöltet, hogy a képzéssel kapcsolatban bármilyen problémával bizalommal forduljon hozzánk, és ha az nem orvosolható képzőszerven belül, jogorvoslatért a KAV-hoz fordulhat.
 • Tandíjbefizetésekkel kapcsolatos egyéb jogorvoslás polgári peres úton rendezhető mindkét fél részéről.
 • Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt, kívánunk eredményes felkészülést, vizsgát és az életben balesetmentes közlekedést!

A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Joga van az ügyfélnek:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
 • A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
 • A képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni, és az elvégzettekről igazolást kérni.
 • Az elméleti tanfolyamon a mulasztást ingyenesen pótolni.
 • Több tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni (vizsga előtt, annak sikere érdekében).
 • Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával.
 • Oktatót, kocsi típust választani, szükség esetén oktatót cserélni.
 • Meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
 • Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést követelni.
 • Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
 • A szükséges pótórát szóban igényelni, és előre megfizetni

Az ügyfél kötelessége:

 • A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, a tandíjat minden esetben előre befizetni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni és a munkavédelmi előírásokat betartani.
 • A megbeszélt gyakorlati órákon megjelenni. (Legalább 48 órával előtte lehet a vezetést lemondani.)
 • Forgalmi vizsgát a vizsga előtt 5 nappal lehet lemondani
 • Késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni és a mulasztásait, hiányzásait pótolni.
 • Vizsga vagy gyakorlati vezetés estében a „nem megjelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott, hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.